Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: DDGs

Thông tin sản phẩm:

Thông tin sản phẩm:

Độ ẩm 12% max

Pro 25% min

Sản phẩm cùng loại