Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Red Snapper Fillet (Lutjanusmalabaricus)

Thông tin sản phẩm:

Tùy vào mỗi đơn hàng

Sản phẩm cùng loại