Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Xác mì ép viên

Thông tin sản phẩm:

Độ ẩm 13% tối đa

Sợi 12% tối đa

Cát 1% tối đa

Sản phẩm cùng loại