Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Xác mì

Thông tin sản phẩm:

Độ ẩm 13% tối đa

Sợi 12% tối đa

Cát, sạn 1% tối đa.

Sản phẩm cùng loại